Yhdistys    Dokumentit

Liito-oravaan liittyviä asiakirjoja

KeSLon logoTällä sivulla on saatavilla (1) Keskisen Suomen liito-oravayhdistyksen laatimia asiakirjoja sekä (2) sellaisia viranomais- ja asiantuntijatahojen asiakirjoja, joita on vaikea saada käsiinsä sähköisessä muodossa muualta.

Omien asiakirjojemme osalta vastaanotamme mielellämme palautetta virheistä ja ehdotuksia korjauksiksi. Huolimatta pyrkimyksestä suureen huolellisuuteen ja tarkkuuteen emme voi taata asiakirjojen virheettömyyttä. Palautteet voi lähettää osoitteeseen, jonka alkuosa on keslo ja loppuosa @kuusanluonto.fi.

1. KeSLo ry:n asiakirjoja

Muistio ongelmista metsäkeskuksen oppaassa Liito-orava talousmetsässä – Opas liito-oravan suojelun ja metsätalouden yhteensovittamiseen.

Muistio ongelmista Suomen metsäkeskuksen materiaaleissa ”Hakkuusuunnitelma liito-oravakohteilla” ja ”Metsänkäsittelyn ohje liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan lähistöllä”

Muistio ongelmista Tapio Oy:ssä laaditussa neuvontamateriaalissa Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä ja verkkokurssissa "Metsänkäyttäjän liito-oravasimulaattori"


Tiivistelmämuistio Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelun juridinen ja biologinen perusta (versio: tammikuu 2024)

Tulossa:

2. Viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden asiakirjoja

Ympäristöministeriön ohjekirje "Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan rajauspäätösmenettelyn kumoaminen" (YM1/501/2016, 13.4.2016)

Luonnontieteellisen keskusmuseon lausunto ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjeluonnoksesta (3.2.2015): "Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä" (16.3.2015)

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 16.10.2010 T 2840

Euroopan yhteisöjen komission perusteltu lausunto Suomelle, koskee luontodirektiivin rikkomista liito-oravan suojelussa [C(2003)1020, 2.4.2003]

Ympäristöministeri Pekka Haaviston kirje EU-komission ympäristöpääosaston pääjohtaja James Currielle (dnro 42/353/98, 16.11.1998)